Regulaminy Mediateki w Sanoku

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MBP im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku oraz Politykę wykorzystywania plików cookies. Znajdziesz tu również deklarację dostępności strony internetowej mediateka.sanok.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z Regulaminem zwiedzenia wystawy SOWA oraz Standardami ochrony małoletnich, które możesz pobrać w formie plików PDF.

Strona internetowa mediateka.sanok.pl jest własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku.

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.U.UE.L 2016.119.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, ul. Lenartowicza 2, 38-500 Sanok reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
 2. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor-odo@wp.pl.
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku może przetwarzać Państwa dane w celach:
  • umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku;
  • dostarczania do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  • obsługi procesów rekrutacji.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych.
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 10. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Polityka wykorzystywania plików cookies

Niniejsza strona internetowa zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie wykorzystywanym na tej stronie internetowej w systemach statystyk internetowych autor tego bloga, wie jak wielu użytkowników na niego zagląda co konkretnie czytają, oraz co pomijają. Pozwala to stale ulepszać tego bloga. Dodatkowo pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tego bloga na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Twitter czy Pinterest.
Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (Pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Jak wyłączyć pliki Cookie w Twojej przeglądarce?

Poniżej znajdują się instrukcje wyłączenia plików Cookie w popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli Twoja przeglądarka nie pasuje do żadnego z podanych poniżej opisów, poszukaj pomocy na stronie twórcy przeglądarki lub w jej pliku pomocy.

Google Chrome

Przeglądarka ta oprócz możliwości wyczyszczenia plików cookie pozwala przejrzeć szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki.
Aby wyczyścić pliki cookies i inne dane przeglądania, kliknij na przycisk z trzema poziomymi kreskami, który znajduje się po prawej stronie paska adresu – z pojawiającego się menu wybierz „Narzędzia” a następnie „Wyczyść dane przeglądania”. Szczegółowy opis funkcji prywatności przeglądarki znajduje się pod linkiem „Więcej informacji”.

Mozilla Firefox

Ta przeglądarka udostępnia Ci możliwość określenia czy nie chcesz być śledzony poprzez pliki cookie w ogóle czy też chcesz usunąć określone pliki cookie konkretnych witryn internetowych.
Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” a w nich zakładkę „Prywatność”.
Microsoft Internet Explorer
Dzięki specjalnemu suwakowi możesz określić ogólny poziom swoje prywatności. Dodatkowo korzystając z przycisku „Witryny”, możesz decydować o ustawieniach dla konkretnych serwisów internetowych.
Aby określić te ustawienia w menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” a w nich zakładkę „Prywatność”.

Opera

Korzystając z przycisku „Opera” umieszczonego w lewym górnym rogu należy otworzyć menu oraz wybrać w nim „Ustawienia” a dalej opcję „Wyczyść historię przeglądania” . Dodatkowo znajduje się tam przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…”, który pozwala na bardzie j zaawansowane zarządzanie opcjami dla poszczególnych stron internetowych .

Apple Safari

Korzystając z menu „Safari” wybierz „Preferencje” a w nim zakładkę „Prywatność”. Zakładka ta zawiera rozbudowane opcje dotyczące plików cookie .
Telefony komórkowe, tablety oraz inne urządzenia mobilne
Każdy rodzaj urządzenia mobilnego, może obsługiwać taką funkcjonalność w inny sposób zależnie od rodzaju urządzenia i wykorzystywanej platformy. Dlatego należy zapoznać się z ustawieniami prywatności w pliku pomocy, dokumentacji lub instrukcji obsługi danego urządzenia lub systemu operacyjnego.

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sanok zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mediateka.sanok.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 22 kwietnia 2024
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22 kwietnia 2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR) i nie są one poprawnie odczytywane przez programy dla osób niedowidzących,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia:

 1. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. widoczny fokus
 2. mapa strony
 3. podstrona z katalogami elektronicznymi wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 1 października 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Banach, adres poczty administracja@biblioteka.sanok.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępości.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content